Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej Projektu „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca !”

§1

Postanowienia ogólne.

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Koordynator Projektu, Asystent Koordynatora i Asystent ds. rekrutacji i monitoringu.

2. Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Koordynatora Projektu.

§2

Zadania Komisji Rekrutacyjnej.

1. Komisja odpowiedzialna jest za :

a. Opracowanie ankiety określającej stan szkoły na wejściu (wzór ankiety
w załączeniu)

b. Analizę ankiet określających stan szkoły na wejściu.

c. Sporządzenie listy szkół wybranych do udziału w projekcie i sporządzenie protokołu posiedzenia Komisji.

§3

Ocena jakości merytorycznej ankiet określających stan szkoły na wejściu

1. Ocena ankiet odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi we wniosku
o dofinansowanie projektu „Z Wojskową Akademią Techniczną Nauka jest fascynująca !”.

2. Każda ankieta oceniana jest przez Komisję z uwzględnieniem poniższych wskaźników:

a. Zobowiązanie się szkoły do wprowadzenia dwóch lub czterech programów na poziomie rozszerzonym: matematyka i fizyka lub biologia i chemia.

b. Zapewnienie zaplecza sprzętowego: komputerów oraz dostępu do Internetuna zajęciach dydaktycznych.

c. Deklaracja, że w klasie objętej projektem uczy się co najmniej 22 uczniów.

d. Liczba laureatów konkursów i olimpiad, w których wiodącymi przedmiotami są przedmioty objęte projektem (matematyka i fizyka oraz biologia i chemia). na przestrzeni ostatnich 5 lat: od 7-10 laureatów – 3 punkty; od 4-6 laureatów
-2 punkty; od 1-3 laureatów – 1 punkt

e. Liczba innowacji pedagogicznych z przedmiotów objętych projektem w ciągu ostatnich 5 lat: 6 i więcej innowacji -3 punkty; od 3 - 5 innowacji – 2 punkty; od 1-2 innowacji- 1 punkt;

f. Uwzględnienie typów szkół: 25 liceów, 15 techników, wielkość miejscowości (powyżej 300 tys., 100-300 tys., poniżej 100 tys. mieszkańców). Decyzję
o proporcji szkół w zależności od wielkości miejscowości podejmuje Komisja na podstawie otrzymanych ankiet.

3. W przypadku szkół o jednakowej ocenie na liście rankingowej oraz tym samym typie pod względem ww. kryteriów, o udziale w projekcie zadecyduje komisyjne losowanie.

4. Komisja wypracowuje wspólne stanowisko i sporządza listę rankingową szkół.

5. Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za ogłoszenie listy rankingowej szkół
i poinformowanie szkoły o przyjęciu lub nie do udziału w projekcie wraz
z uzasadnieniem.

6. Szkoła niezakwalifikowana do udziału w projekcie może w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji odwołać się wnosząc o ponowne rozpatrzenie jej wniosku.

7. Koordynator Projektu w przypadku, gdy szkoła zakwalifikowana do udziału
w projekcie z uzasadnionych przyczyn zrezygnuje z podpisania umowy, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kolejnej szkoły z listy rankingowej wg kolejności na liście.

§5

Protokół

1. Z przeprowadzonych czynności wymienionych w §4 niniejszego Regulaminu, asystent ds. rekrutacji i monitoringu sporządza protokół oceny, który zawiera:

a. Listę rankingową szkół wybranych do realizacji projektu podpisaną przez członków wchodzących w skład Komisji Rekrutacyjnej.

b. Listę rezerwową szkół

c. Inne istotne elementy postępowania oceniającego.

2. Protokół jest przechowywany w dokumentacji projektowej.

§6.

Postanowienia końcowe

1. Komisja Rekrutacyjna działa na podstawie niniejszego regulaminu.

Warszawa, 11 stycznia 2013r.

Uwaga! Ten serwis wykorzystuje cookies i inne podobne technologie! Polityka cookies.